Czy wiesz, że

Jedyne w Białowieskim Parku Narodowym stanowisko najokazalszego polskiego storczyka, obuwika pospolitego zanikło w latach 60 XX w.

Konferencja "Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce", 28-31 marca 2017 r., Białowieża

konferencja

Dopóki jest ciekawość ludzi o otaczającym świecie, dopóty będzie zapotrzebowanie na badania

W dniach 28-31 marca 2017 r. w Białowieży odbyła się  konferencja „Rola parków narodowych w rozwoju nauk przyrodniczych oraz znaczenie monitoringu przyrodniczego w zarządzaniu obszarami chronionymi w Polsce” zorganizowana przez Białowieski Park Narodowy oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody oraz dyskusja nad możliwościami i sposobami współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i monitoringu. Stronami w debacie były służby ochrony przyrody, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Pierwszego dnia obrad głównym tematem debaty była rola pracowni naukowych w funkcjonowaniu parków narodowych. Poruszono kwestię obszarów działalności pracowni naukowych w parkach, ich funkcji dla wspierania działalności badawczej na terenie najcenniejszych obszarów chronionych. Podniesiono również kwestię współpracy i wymiany informacjami o prowadzonych na danym terenie badaniach, jak również pojawił się pomysł ustanowienia międzyparkowej pracowni naukowej gromadzącej specjalistów z wielu różnych dziedzin i działającej na zlecenia poszczególnych parków w zależności od ich potrzeb. Jak usprawnić działania pracowni naukowych? Jakie powinny być zasady ich funkcjonowania? Na te pytania uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi w trakcie panelu dyskusyjnego.

Kolejnego dnia szerzej poruszono temat monitoringu przyrodniczego. W referatach zostały przedstawione przykłady prowadzonych w parkach monitoringów: ekosystemów wodnych, ornitologicznego, drapieżników, ekosystemów leśnych i nieleśnych. Zwracano uwagę na zastosowanie nowoczesnych technologii np. obserwacji z zastosowaniem endoskopu i innych. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący wykorzystania fotopułapek w monitoringu zwierząt. Podkreślono przy tym konieczność wypracowania odpowiednich metod, a przede wszystkim standardów oraz organizacji gromadzonych danych w sposób, który umożliwi ich porównywanie i klasyfikację zgodnie z potrzebami badawczymi. Dyskusja koncenctrowała sie również na aspektach metodyki rozmieszczania fotopułapek oraz na sposobach optymalizacji ich wykorzystania na dużym terenie.

Podkreślono wagę udostępniania wyników prowadzonych badań do szerszej dyskusji w gronie podmiotów i osób zainteresowanych podobną problematyką. Wyrażono również opinię, że każdy wynik - nawet określany jako niepowodzenie - może stanowić istotny wkład w rozwój nowych metod prowadzenia badań.

Debatę o problemach i wyzwaniach stojących przed parkami związanych z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego oraz badań naukowych zakończono pomysłem inicjatywy stworzenia platformy wymiany informacji, dzięki której zostanie zacieśniona współpraca między parkami w tym zakresie, oraz ułatwiona komunikacja i wymiana doświadczeń.

W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli również możliwość udziału w warsztatach "Analizy przestrzenne w oprogramowaniu QGIS" oraz "Narzędzia mobilne w monitoringu przyrody", dzięki którym mogli poznać nowoczesne aplikacje mobilne oraz zastosowania dronów w monitoringu przyrodniczym. Warsztaty dotyczące analiz przestrzennych przyjęły formułę "hackatonu" - konkursu na najlepiej i najszybciej wykonaną analizę dotyczącą danych przestrzennych użytkowanych w bazach danych parków narodowych i krajobrazowych. Najlepszym zespołem okazali się przedstawiciele Parku Narodowego Ujście Warty oraz Wigierskiego Parku Narodowego.  

Ostatniego dnia konferencji odbyła się wycieczka terenowa, podczas której uczestnicy mogli odwiedzić Rezerwat Ścisły oraz północne krańce Białowieskiego Parku Narodowego. Uczestnicy podzieleni na 3 grupy tematyczne poznawali doświadczenia metodyczne Białowieskiego Parku Narodowego w zakresie monitoringu ekosyetemów lesnych, monitoringu ptaków (głównie dzięciołów) oraz ekosystemów nieleśnych i pomiarów hydrologicznych.

W sumie na konferencji i warsztatach gościliśmy: 140 uczestników z 14 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 6 jednostek naukowych, 6 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i 8 innych instytucji zajmujących się ochroną przyrody. 

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI:

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: