Czy wiesz, że

Białowieski Park Narodowy jest miejscem, gdzie występuje jeden z najrzadziej spotykanych w naszym kraju gatunków chrząszczy  z rodziny kózkowatych – żerdzianka Urussowa.

Działanie 2: Waloryzacja i opis stanu zachowania lądowych siedlisk nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego

Waloryzacja i opis stanu zachowania lądowych siedlisk nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego

Roślinność zbiorowisk nieleśnych jest bardzo ważnym elementem krajobrazu i bioróżnorodności Białowieskiego Parku Narodowego, a jednocześnie najbardziej narażonym na zmiany. Obszary nieleśne w Białowieskim Parku Narodowym zajmują 5% jego obszaru. W wyróżnionych 42 typach zbiorowisk nieleśnych, znajdują się trzy typy siedlisk z tzw. Dyrektywy Siedliskowej: murawy bliźniczkowe, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i ekstensywne użytkowane łąki świeże. Tylko w obrębie ekosystemów nieleśnych występują światłożądne i ciepłolubne gatunki roślin, w tym gatunki Natura 2000, takie jak sasanka otwarta i leniec bezpodkwiatkowy.

Celem działania jest:
- waloryzacja siedlisk nieleśnych BPN,
- monitoring siedlisk i gatunków naturowych,
- wykonanie i opracowanie zdjęć fitosocjologicznych,
 - publikacja: Lądowe siedliska nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego.

Fot.6.lokaM laka o.282

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: