Czy wiesz, że

Jedyne w Białowieskim Parku Narodowym stanowisko najokazalszego polskiego storczyka, obuwika pospolitego zanikło w latach 60 XX w.

Dwie nowe książki o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego

13.01.2017

publ4 

W połowie grudnia 2016 roku opuściły drukarnię dwie obszerne, monograficzne publikacje – „Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego” i „Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego”, które powstały w ramach projektu „Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem”, realizowanego przez Białowieski Park Narodowy wraz z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Projekt został dofinansowany ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG (ponad 2,5 mln zł). Wydawcą obu pozycji jest Białowieski Park Narodowy.

Pierwsza z wymienionych książek została zredagowana przez dr Renatę Krzyściak-Kosińską i dr hab. Elżbietę Wilk-Woźniak. Publikacja przedstawia wyniki inwentaryzacji siedlisk i organizmów wodnych Białowieskiego Parku Narodowego przeprowadzonej w 2015 roku przez liczny zespół specjalistów (26 osób) z kilku ośrodków naukowych Polski. W rezultacie tych prac powstała cenna dokumentacja aktualnego stanu ekosystemów wodnych Parku. Dodajmy, że dla wielu grup systematycznych związanych z tym środowiskiem było to pierwsze rozpoznanie i pierwsza przeprowadzona inwentaryzacja na terenie BPN.

Poszczególne rozdziały monografii „Ekosystemy wodne Białowieskiego Parku Narodowego”: 

Wprowadzenie;
Przegląd ekosystemów wodnych;
Charakterystyka czynników abiotycznych wód Parku;
Roślinność wodna. Zróżnicowanie fitocenotyczne i bogactwo gatunkowe;
Okrzemki (Bacillariophyta);
Płazy (Amphibia);
Ryby (Pisces);
Małże i ślimaki (Mollusca: Bivalvia i Gastropoda);
Skorupiaki wód powierzchniowych;
Chruściki (Trichoptera);
Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica);
Jętki (Ephemeroptera);
Pluskwiaki wodne (Hemiptera: Heteroptera);
Ważki (Odonata);
Widelnice (Plecoptera);
Wielkoskrzydłe (Megaloptera);
Siatkoskrzydłe – okudlice i strumyczniki (Neuroptera: Sisyridae, Osmylidae);
Pijawki (Euhirudinea);
Zoobentos;
Grzyby i organizmy grzybopodobne;
Gatunki o szczególnym znaczeniu.

Redaktorami drugiej pozycji są: mgr Małgorzata Karczewska i dr hab. Leszek Kucharski. Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o słabiej dotąd poznanych ekosystemach nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Czytelnikowi przedstawiony został bogaty materiał informacyjny o różnorodności biologicznej otwartych zbiorowisk roślinnych, przede wszystkim łąkowych i szuwarowych. Obszernej charakterystyce nieleśnych fitocenoz towarzyszy przegląd gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. W monografii przedstawiono także główne aspekty ochrony roślinności na dawnych łąkach i innych terenach otwartych.

Poszczególne rozdziały monografii „Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego”:

Wprowadzenie;
Historia użytkowania terenów nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego;
Stan zbadania roślinności nieleśnej w białowieskim Parku Narodowym;
Szata roślinna;
Zmiany struktury przestrzennej roślinności na niekoszonej łące na uroczysku Reski w BPN;
Kierunki zmian roślinności nieleśnej BPN – zagrożenia i ochrona.

Oba tomy zawierają spis literatury oraz wykazy tabel, rycin i fotografii. Podane są także notki o autorach poszczególnych rozdziałów.

Są to opracowania cenne, wzbogacające naszą wiedzę o przyrodzie Białowieskiego Parku Narodowego. Dodatkowe ich walory – to przystępny język oraz wspaniała strona ilustracyjna. Osoby zainteresowane przyrodą Parku i całej Puszczy Białowieskiej zachęcamy do ich lektury. Ukazała się również angielska wersja obu publikacji.

Przygotowywana jest jeszcze trzecia pozycja z tej serii pt. „Lasy rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego” pod red. mgr. inż. Andrzeja Keczyńskiego.

Instytucja współfinansująca: Koordynator: Partner projektu: